Условия за ползване на гаранцията

Гаранцията е валидна само и единствено срещу представяне на касов бон/фактура и гаранционна карта, с които се удостоверява покупката на продукта от АМБЪР ТЕХНОЛОДЖИ АД.

Гаранцията се дава при използване на продукта по предназначението му и при спазване на инструкциите за разопаковане, експлоатация и грижа за продукта, така както са описани в настоящата гаранционна карта. В случай, че се налага предаването му към АМБЪР ТЕХНОЛОДЖИ АД за ремонт или подмяна, продуктът трябва да бъде грижливо опакован, съхраняван и в добро санитарно-хигиенно състояние.

Условията на гаранцията важат само за територията на България и са в допълнение на установените от закона права.

Ако дефектът се е проявил след изтичане на 2 години от получаване на стоката, Клиентът поема разходите за транспорт на продукта, подлежащ на гаранционно обслужване, от и до складовата база на Амбър Технолоджи АД в гр. София.“

„Амбър Технолоджи АД си запазва правото, в случаите, в които определен артикул, за който е получена рекламация, не се поддържа в производство и поради това не може да бъде ремонтиран, вместо ремонт на дефектната стока, да предложи възстановяване на заплатените от Потребителя суми при възникнало несъответствие в някой от елементите, обект на гаранция по следния ред:

  • когато несъответствието е възникнало в срок от две години от получаване на стоката от потребителя – Продавачът възстановява на потребителя 100% от заплатената цена на стоката;

  • когато несъответствието е възникнало между третата и петата година от получаване на стоката от потребителя – Продавачът възстановява на потребителя 60% от заплатената цена на стоката и му предоставя ваучер на стойност от 40% на заплатената цена на стоката за покупка на нов продукт от ambersleep.bg;

  • когато несъответствието е възникнало след шестата година от получаване на стоката от потребителя – Продавачът възстановява на потребителя 30% от заплатената цена на стоката и му предоставя ваучер на стойност от 70% на заплатената цена на стоката за покупка на нов продукт от ambersleep.bg.

„Поради спиране дейността на сайта на Amber, може да подадете вашето оплакване сайта на ТЕД- БЕД на следния линк https://ted.bg/reklamaciya , по Viber и телефон 0885989894.“

ГАРАНЦИОННИ ЕЛЕМЕНТИ

Пружинен пакет на матрака – разхлабени, счупени или видимо изпъкнали под текстилната повърхност навивки.

Хлътване на корпуса на матрака, по-голямо от 3 сантиметра.

Отклонение от размера на матрака по дължина и широчина 5 по-голямо от +/- 2 сантиметра, съобразено с изискванията по БДС.
Отклонение от височината на матрака по-голямо от +/- 1 сантиметър, съобразено с изискванията на Европейски стандарт DIN EN 1334.

НЕГАРАНЦИОННИ ЕЛЕМЕНТИ

Хлътване в корпуса на матрака, по-малко от 3 сантиметра.

Повреди на матрака в следствие на използване на неподходяща база или подматрачна система за поставяне и експлоатация.

Предпочитания за удобство и комфорт, мекост и твърдост.

Петна от замърсявания или изгаряне.

Протриване на текстила и дамаската.

Аераторите на борда.

Наличие на мирис от производствения процес (след проветряването на продукта ще изчезне).

Поява на плесен и/или мухъл в следствие на повишена влажност в помещението или използване на уреди отделящи влага, както и поява на плесен и/или мухъл 3 месеца след закупуване на продукта.

Разопакован матрак, който е със сгрешен размер или модел по вина на клиента не подлежи на подмяна.

Не се поемат отговорности отнасящи се за физическото и здравословното състояние на потребителя.Естествената промяна в степента на твърдост и време за възстановяване, в резултат на продължителна експлоатация6при материал мемори пяна. Промяната не се отразява на качеството на матрака и неговата функционалност.

Неспазване на инструкциите за експлоатация и поддръжка на матрака, описани в гаранционната карта.

Warning

ГАРАНЦИЯТА ВАЖИ ПРИ ПРАВИЛНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ИЗДЕЛИЕТО, ПРЕДСТАВЕН КАСОВ БОН / ФАКТУРА И ГАРАНЦИОННА КАРТА. НЕПОПЪЛНЕНИТЕ ПОЛЕТА НЕ АНУЛИРАТ ГАРАНЦИЯТА.

Предявяват се директно към АМБЪР ТЕХНОЛОДЖИ АД.

Настоящата гаранция не ограничава правата на клиента гарантирани от чл. 112 – 118 от Закона за Защита на потребителите, обн. 18/2011г. Независимо от настоящ ата търговска гаранция, Търговецът отговаря за липсата на9съответствие на продукта с договора за продажба съгласно чл. 112-115.

Чл. 112. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.

(2) Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид:

1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие

2.Значимостта на несъответствието;

3. Възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.

Чл. 113. (1) (Нова – ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.

(2) (Предишна ал. 1 – ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.

(3)(Предишна ал. 2, изм – ДВ, бр. 18 от 2011 г.) След изтичането на срок по ал. 2 потребителят има право да10развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114.

(4) (Предишна ал. 3, изм. – ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не трябва да понася значителни неудобства.

(5) (Предишна ал. 4, изм. – ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствие вреди.

Чл. 114. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по Чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности:

1. Разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума.

2. Намаляване на цената.

(2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване на цената, когато търговецът се съгласи да извърши замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.

(3) (НОВА – ДВ. Бр. 61 от 2014г. ) Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови, заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по чл. 115, е на лице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.

(4) (Предишна ал. 3 – ДВ, бр. 61 от 2014г.) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на стоката с договора е незначително.

Чл. 115. (1) Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока.

(2) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.

(3) Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал. 1.

Чл. 123. (2) Когато производителят или търговецът е предоставил търговска гаранция на стоката и удовлетворяването на рекламацията се извършва чрез замяна на стоката с друга, съответстваща на договореното, търговецът е длъжен да запази на потребителя първоначалните гаранционни условия. Когато рекламацията се удовлетворява чрез ремонт на стоката, извършените ремонти се отразяват в гаранционната карта и срокът на ремонта се прибавя към гаранционния срок.